Denní centrum

Cílem našeho denního centra je podpora dětí i dospělých s tělesným a zrakovým postižením v dosažení co největší míry samostatnosti ve všech oblastech života. Službu poskytujeme klientům ve věku od 14 do 40 let. 

Nabízené sociální služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při samostatném pohybu v prostorách denního centra
 • Pomoc a podpora při podávání jídla

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Individuální pomoc klientům při úkonech osobní hygieny podle míry jejich potřeby

Poskytnutí stravy

 • Zajištění stravy
 • Přizpůsobení stravy potřebám jednotlivých klientů (krájení, rozmačkání, mixování)
 • Poskytnutí podpory a dopomoci při podávání jídla a pití.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností

Sociálně terapeutické činnosti

 • Činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při obnovování nebo upevňování kontaktů s rodinou, přáteli
 • Podpora sociálního začleňování lidí s postižením (účast na kulturních, sportovních a společenských akcích, výlety, procházky, návštěvy muzeí, výstav)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní sociální poradenství

 • Poskytnutí informací o tom, jak vyřešit nepříznivou sociální situaci.
 • Objasnění základních práv a povinnosti osob v souvislosti s využíváním sociálních služeb

Provozní doba

Aktivační centrum je k dispozici od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00

Denní kapacita

Denní kapacita Aktivačního centra je až 16 uživatelů, prostory jsou bezbariérové.

Aktivační centrum Jsme tady, o. p. s.